Washington University in St Louis Olin Business School

Olin Business SchoolOlin Business School
Share
Return to previous screen
Phd Student Profile / Bio
Liang Wang
Email: liang.wang@go.wustl.edu

Liang Wang

Operations and Manufacturing Management
PhD Operations and Manufacturing Management 2017 (expected), Washington University in St. Louis - Olin Business School
MS in Electrical Engineering Electrical Engineering 2012, Washington University in St. Louis
BA Economics 2010, Peking University
BE/B.Tech Nuclear Engineering 2009, Tsinghua University - China

Supply Chain Management, Revenue Management

Research interests:
Operations & Manufacturing Management
Awards/honors:
Zhoushi Alumni Scholarship, Tsinghua University, 2008
Graduate Research Assistantship, Washington University in St.Louis, 2010-2012
Doctoral Fellowship, Olin Business School, 2012-2017
Personal interests:
Basketball, Tennis, Hiking, and Programming